Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Γενικά

H MAPFRE ASISTENCIA (η «Εταιρεία») σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και σας εγγυάται ότι καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται πάντα μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (Νόμοι 2472/1997 και 3471/2006). Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας επιτρέπετε, δεδομένου ότι κάθε φορά που καταχωρείτε ένα στοιχείο σας, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε την συλλογή και επεξεργασία του. Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι διαρκής στόχος μας: χρησιμοποιούμε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να σας προσφέρουμε ασφάλεια κατά τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές μαζί μας.

Η πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας μας, όπως περιγράφεται στο παρόν, είναι ενιαία και εφαρμόζεται συμπληρωματικά ως προς κάθε επιμέρους ειδικό κανονισμό της Εταιρείας ή/και στους όρους σύμβασης μεταφοράς ή/και στους όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή/και στους όρους τυχόν ειδικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, πάντα όμως με γνώμονα την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. 

2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 H MAPFRE ASISTENCIA (υποκατάστημα Αθήνας) είναι ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστοτόπου  και των αρχείων που δημιουργούνται από τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οικειοθελώς οι χρήστες του. Οι χρήστες εξουσιοδοτούν νομίμως τη MAPFRE ASISTENCIA να επεξεργάζεται αυτόματα τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία έχουν υποβάλλει οικειοθελώς μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και της αποστολής μηνυμάτων e-mail, για τους εξής σκοπούς:

  • την επεξεργασία, παρακολούθηση και διαχείριση οποιασδήποτε αίτησης σύμβασης και/ή μεταγενέστερης σύμβασης, καθώς και οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες που αποστέλλεται στη MAPFRE ASISTENCIA.
  • την αποστολή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες από τις διάφορες εταιρείες του Ομίλου MAPFRE που είναι υπεύθυνες για την εμπορική τους διάθεση, άσχετα από το αν τελικά δημιουργηθεί εμπορική σχέση ή, όπου συντρέχει περίπτωση, μόλις λήξει η υπάρχουσα συμβατική σχέση.
  • τη διενέργεια στατιστικών μελετών.
  • την πρόληψη απάτης στην επιλογή κινδύνων και τη διαχείριση απαιτήσεων για αποζημίωση.
  • την ανάλυση του ιστορικού ζημιών.
  • την αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (αφού ο χρήστης εγκρίνει τη λήψη τους στην Ενότητα Συνδρομών).

Παρομοίως, οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι τα δεδομένα τους ενδέχεται να προωθούνται – αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς – σε άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου MAPFRE ή σε άλλες εταιρείες με τις οποίες οι διάφορες επιχειρήσεις του Ομίλου MAPFRE ενδεχομένως θα συνάψουν συμφωνίες συνεργασίας, πάντοτε τηρώντας την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και οι χρήστες δια του παρόντος παραιτούνται από το δικαίωμά τους να ενημερώνονται κάθε φορά που τα ανωτέρω δεδομένα προωθούντα στα προαναφερθέντα μέρη για πρώτη φορά.

Όλα τα δεδομένα τηρούνται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και δεν είναι προσβάσιμα από τρίτους, παρά μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση. Το αρχείο που δημιουργείται σύμφωνα με τα ανωτέρω τηρείται στις εγκαταστάσεις της MAPFRE ASISTENCIA  υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο αυτής και η MAPFRE ASISTENCIA είναι υπεύθυνη για την λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η ακεραιτότητα των πληροφοριών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να παρέχουν αληθή στοιχεία και η MAPFRE ASISTENCIA διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε χρήστη που παρέχει αναληθή στοιχεία από τις υπηρεσίες στις οποίες έχει εγγραφεί, με την επιφύλαξη και οποιωνδήποτε άλλων νομικών ενεργειών στις οποίες δικαιούται, δια νόμου, να προβεί.

Τέλος, η MAPFRE ASISTENCIA σας ενημερώνει ότι, εφόσον παρέχετε τη συναίνεσή σας να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για προωθητικές ενέργειες, τα δεδομένα σας θα συμπεριληφθούν στα αρχεία της MAPFRE ASISTENCIA και θα επεξεργάζονται ως μέρος αυτών των αρχείων, ώστε να μπορούμε να σας στέλνουμε πληροφορίες (ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία) και διαφημιστικό υλικό σχετικά με προσφορές, προωθητικές ενέργειες και προτάσεις από διάφορες επιχειρήσεις του Ομίλου MAPFRE, καθώς και για τη διενέργεια ερευνών και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων των τάσεων της αγοράς.

Ο κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Επίσης, κάθε χρήστης δύναται οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Θεωρείται ότι, πατώντας στο πεδίο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στις φόρμες συλλογής δεδομένων, οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους.

3. Ανώνυμη πλοήγηση στις ιστοσελίδες

Η MAPFRE ASISTENCIA συλλέγει ανώνυμα στοιχεία για τους επισκέπτες του ιστοτόπου, το οποίο σημαίνει ότι τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να συνδεθούν με κάποιο συγκεκριμένο χρήστη. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι τα εξής:

  • Το domain του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP). Παραδείγματος χάριν, ένας χρήστης που συνδέεται μέσω του ελληνικού ISP θα καθορίζεται μόνο βάσει του domain “mapfre-asistencia.gr”. Αυτό μας επιτρέπει να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις χώρες και τους εξυπηρετητές (servers) που επισκέπτονται συχνότερα τον ιστότοπό μας.
  • Την ημερομηνία και ώρα που επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να εντοπίζουμε τις ώρες της ημέρας με την υψηλότερη κίνηση και να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την πρόσβαση.
  • Τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) που περιείχε σύνδεσμο που οδηγούσε στον ιστότοπό μας. Με αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να ελέγχουμε την αποτελεσματικότητα διαφόρων πλήκτρων και συνδέσμων που φέρνουν επισκέπτες στον ιστότοπό μας, ώστε να ενισχύουμε τη χρήση αυτών που έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.
  • Τον αριθμό επισκεπτών ανά ημέρα σε κάθε ενότητα του ιστοτόπου. Έτσι μπορούμε να ξέρουμε ποια θέματα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να αυξάνουμε και να βελτιώνουμε το περιεχόμενό τους, ώστε να αυξάνεται και η ικανοποίηση των χρηστών.

4. Πλοήγηση με cookies

Ο ιστότοπος www.mapfre-asistencia.gr χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία δεδομένων που δημιουργούνται στον υπολογιστή του χρήστη και προσφέρουν τα εξής οφέλη: μας επιτρέπουν να βλέπουμε τη συχνότητα των επισκέψεων, το περιεχόμενο που επιλέγεται συχνότερα και τα στοιχεία ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της πρόσβασης σε διαβαθμισμένες ενότητες. Επίσης, επιτρέπουν την προβολή διαφημίσεων στους χρήστες βάσει κριτηρίων που έχει προκαθορίσει η MAPFRE ASISTENCIA, οι οποίες διαφημίσεις ενεργοποιούνται από cookies της MAPFRE ASISTENCIA ή τρίτων που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες για λογαριασμό της.

Τα cookies συνδέονται μόνο με κάποιον ανώνυμο χρήστη και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, ούτε γενικά σε δεδομένα αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο του χρήστη.

Οι χρήστες μπορούν να αποφύγουν τη δημιουργία των cookies επιλέγοντας τη μη αποδοχή cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιούν.

Οι χρήστες εξουσιοδοτούν νομίμως τη MAPFRE ASISTENCIA να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες που παράγονται λόγω της περιήγησης στον ιστότοπο www.mapfre-asistencia.gr, με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά μιας πιο εξατομικευμένης περιήγησης.